SDH Pavlišov

hasičská zbrojnice


Motto: ...  Dobrého vlastence nejvíce zabolí,
                 když život dědinek zaniká v popeli......přichází - li v tomto boji i lidé o život, je to tím bolestivější. Nedivme se, že odedávna bál se člověk ohně a čelil mu, jak mohl. Nechtěl už jen přihlížet ničení svých příbytků dravým živlem, chtěl mu čelit, jak nejlépe mohl. Proto docházelo k zakládání hasičských sborů...


....obec Pavlišov leží v náhorní rovině, 2 km od hranic pruských, oddělená jsouc od sousedních vesnic a měst v údolí ležících  3 až 5 km, čítá 68 čísel, ponejvíc hospodářských s 380 obyvateli, které výhradně české jest, živíce se polním hospodářstvím a tkalcovstvím, co domácím průmyslem......                                                                               

...24.1.1877 - vznikl o 5 1/2 hodině večer u Antonína Kubečka č.9. škůdný požár, který ze závětří slaměnného u vejměnkářské chaloupky způsobem neznámým vyšel a strávil chalupu vejměnkářskou se stodolou. Jedině co děkovati jest přičinlivým obyvatelům místním a z okolních vesnic, že hospodářské stavení se srubem, které již chytalo, se uchránilo...
...19.8.1880 - vznikl požár v č. 2 u Habra "polského".Stavení stálo těsně u čísla 3. K požáru přijel sbor z Velkého Poříčí se svými šimly, kteří přivezly "prapodivný stroj". Neměl hadic a voda se do něho dovážela ve voznicích, do kterých ji nalévaly ženy v prostřed rybníku stojící před hostincem. Sbor měl stejnokroj pruských sborů...                                                 výtahy z pavlišovské hasičské kroniky...
                                                                       Založení sboru SDH na Pavlišově - výtah z hasičské kroniky z roku 1883


..... jak již uvedeno, panovala od 26. dne měsíce května do 9. dne měsíce června 1883 nesnesitelná vedra, jimiž vše vyschlo na troud. Začátkem měsíce června bylo pozorovati odpoledne i večer téměř každého dne dým pocházející z požárů, jichž tyto dny byl počet velmi značný. Tak hořelo v Novém Hrádku 13 čísel, v Městci 12 čísel, na Trubijově 5 čísel, v České Čermné 1 číslo, v Bražci 1 číslo, v Zábrodí 1 číslo, na Hořičkách 1 číslo aj. Ani naše osada nebyla ušetřena od zhoubného požáru....
........dne 3. měsíce června v neděli o 11. hodině vyšel ohen ze stodoly č. 46 rolníka Hejzlara, zakrátko zasáhl stodolu rolníka Vincence Hejzlara č.16 a všechna stavení Hejzlara /Zápačského/ a obrátil vše v popel. Ohen vypukl v dobu, kdy nejvíce muži v kostele meškali. Doma byli toliko starší a ženy. Ohen zasáhl jmenovaná čísla v okamžiku, tak že ani domácí občané bydlící na hořejším konci nevěděli, kde hoří. Při požáru tomto shořelo i šestileté děvče, dcera Vincence Hejzlara z č. 57. Také shořel všechen dobytek oběma Hejzlarům z č. 46 a 57. Byl to jeden kůn a šest kusů hovězího dobytka.....
........již zdáli viděti směrem, kde obec Pavlišov leží, obrovský požár.Nastalo všeobecné leknutí, nářek a spěch k domovu.....
.......aby spíše zabrániti se mohlo rozšiřování ničícího požáru, uzavřena koupě stříkačky s továrníkem Smekalem. Za 550 zlatých koupena jest stříkačka čtyřkolka s jednou hadicí. Stříkačka došla ku konci měsíce června do obce. S ní i výzbroj pro 27 členů hasičů od též firmy za 319 zlatých. Tím zároven také zřízen hasičský sbor ve zdejší obci......

Činných členů se přihlásilo 27, přispívajících 10.Výcvik sboru převzal Ant. Kaněra, hostinský v Horní Radechové, bývalý zdejší učitel. Sbor patřil k župě polické a teprve později k Náchodu. Poprvé byl u požáru ve Vysokově. 12.července 1896 se na Pavlišově konal X. župní sjezd  /37 sborů - 611 členů/. Sjezd byl znamenitou vzpruhou pro sbor. Pořizují se nové vycházkové stejnokroje, nové pracovní obleky, kupuje se berlovka, 40 metrů hadic a opravuje se výzbroj...Velitelé sboru: Antonín Habr, Josef Dvořáček, Vincenc Hejzlar, František Čepelka, Josef Habr, Josef Jirásek a od roku 1909 Vincenc Kaválek z č. 20.

První zvolení členové hasičského sboru
velitel:      Antonín Habr                                  náčelník:    Vincenc Hejzlar
jednatel:  Antonín Kaválek                             pokladník:  Josef Dvořáček


razítko z roku 1885 z doby Rakousko - Uherska

razítko z roku 1920 z doby vzniku československa

29.1. 1884 - pořádal sbor v hostinci první ples, dostavily se četné delegace z Babí, Bělovse, Dolní Radechové, Velkého Poříčí a Slavíkova. Od toho roku sejdete se s Pavlišováky na všech okolních plesech.....
čtyřkolová końská stříkačka z roku 1822 od firmy Smekal


20.10.1891 - koupil sbor dva lezecké hákové žebříky, dva plátěnné koše, dva kusy hadic - jeden kus 18 metrů a druhý kus 22 metrů. Sbor prodělal pět cvičení, třikrát se stříkačkou a dvakrát v pochodech. Sbor se zúčastnil požáru v Dolní Radechové u Vincence Jirmana a v Bělovsi u pana Kirala....

10.9.1895 - objednány od firmy R.A.Smekal na Smíchově 2 kusy hadic po 20 metrech a 1 koncovka, 15. března došel od firmy Smekal účet v ceně 38,65 zlatých. 23. září byla objednána berlová stříkačka v ceně 15,10 zlatých. V roce 1895 bylo 51 členů, 47 členů činných a 3 členové přispívající....Berlová stříkačka, nebo-li berlovka, je jednoduché pístové čerpadlo s jedním pístem. Má tvar berle, kterou si hasič vložil pod paži a spodní část ponořil do nádoby s vodou. Pomocí páky a pístu pumpoval jednou rukou vodu, kterou druhou rukou hadicí a proudnicí usměrnoval na požářiště. Tyto jednoduché stříkačky se používaly u hasičských sborů koncem 18. a začátkem 19. století....

9.2.1896 -  konána valná hromada poslanecká župní hasické jednoty náchodské, v níž mělo být ustanoveno místo hasičského sjezdu. Na přání velitele zdejšího sboru ustanoven za místo sjezdu Pavlišov... 18. dubna konána mimořádná valná hromada za příčinou pořízení pracovních oděvů hasičských. Dále ustanoveno, že sbor každou sobotu o 7. hodině odpoledne konati bude cvičení. Vyrobení látky na blůzky zadáno Antonínu Vlachovi a látky na kalhoty Františkovi Habrovi......trakařová stříkačka


parní stříkačka R.A.Smekal 1897


Veškeré informace týkající se historických stříkaček, továrnících a továrnách, které je vyráběly, včetně všech fotografií, mi poskytl pan Milan Krejsek, starosta a zároveň i kronikář SDH v Zábrodí. Jemu patří můj velký dík....

Roku 1901 - je sborem zakoupena trakařová stříkačka od firmy I. Lux v Chocni za 206 korun...Dne 7. března zúčastnil se sbor se strojem k požáru do obce Babí, jež tam dvě hospodářská stavení Pozděnových byly zachváceny a po celou hodinu nepřetržitě pracoval. Dne 2.6. dostavil se sbor se strojem k požáru do Malého Poříčí k panu Horákovi, kde nebylo potřeby naši,byl požár obmezen. Dále v měsíci červnu byla konána čtyři cvičení pochodová a dvě cvičení se stříkačkou velkou a jedno s malou trakařovou, berlovkou a kádovou....5. listopadu zakoupil sbor dva díly po dvou metrech spirálních savic od firmy Smekal za 70 korun a 02 haléře. Do konce roku 1901 zúčastnil se náš sbor  50 ti požárů přespolních a několikrát už vyjel naplano.....Sbor se vždy zúčastnuje i pohřbů jak svým členům, tak i sousedních sborů a doprovází je v slavnostním kroji k věčnému odpočinku ve Starém Městě. Vincenc Hejzlar, rolník v Pavlišově č.16, dřívější starosta a velitel. František Kaválek, hostinský v Pavlišově, člen hasičů......

15.2.1902 -  sbor zařídil pro členy látku na pracovní kabátky, kterou zpracoval člen sboru František Habr č. 38, jenž stála 33 korun 04 haléřů. Tato částka byla vyplacena ze sborové pokladny, kabátky byly sboru dodány 5.dubna. Od ušití si platil každý člen sám po jedné koruně....Dne 15. února zúčastnil se sbor pohřbu její výsosti princezny ze Schamburg-Lippe, kněžny náchodské....

17.5. 1909 -  požáry: sbor zúčastnil se požáru v Horní Radechové, kde 7 popisné číslo a dvě stodoly lehly popelem, 30.6. dále ve Velkém Poříčí u pana Lanty koláře, 19.9. v Dolní Radechové u Čenka Dvořáčka hostinského, 28.9. u Roberta Rýdla, opět tam a 10.10. u Antonína Cvrčka bez stříkačky, poněvadž v ten den odbývala se v obci naši posvícenská taneční zábava a musela stříkačka s několika členy zůstat v obci....

21.2. 1910 -  odevzdána sboru opravená výzbroj, spravoval ji pan Škoda, klempíř v Náchodě a Rudolf Jirásek z Pavlišova, dělal práci lakýrnickou a řemenářskou. Zároven měl pohřeb činný člen František Habr z č. 38. Dále 16.4. dostavil se sbor ku požáru do Horní Radechové se stříkačkou čtyřkolovou a berlovkou, kde 3/4 hodiny nepřetržitě pracoval. Koncem roku jest u sboru 55 členů, požáru se sbor zúčastnil 1x, cvičení se nekonalo......23.5. nakoupeno v ústřední prodejně Praha - Smíchov 60 metrů hadic za 108 korun, uvázání šroubení 2 koruny 10 haléřů, 1 metr hadice 1 koruna, 1 harcovku 10 korun, 10 kroužků těsnících 2 koruny 50 haléřů, výprava 1 koruna 52 haléřů, úhrnem 125 korun, 12 haléřů....

Roky 1914 - 18 - léta válečná, zápisy ze schůzí nejsou, jen poznámka, že hasiči jsou na vojně. Teprve v roce 1922 je zápis o valné hromadě, konané 22.1., dle kterého bylo možné zjistit, že v té době byl velitelem Vincenc Kaválek....


16.11.1923 -  darovala obec pozemek, pole o výměře 32 arů na úpravu nového hřiště protože staré přestalo
vyhovovat jako cvičiště. Stát povolil v té době na jeho úpravu 1 000 Kč, zbytek hradila obec. V letech 1923 i dále byla činnost hasického sboru čilá a úspěšná, hasiči téměř hýbali celou vesnicí, jak je vidno ze zápisů ze schůzí....
27.5. se zúčastnil sbor požárového cvičení v Dolní Radechové a ač po špatně rozmoklé cestě dojeli v pořádku, obdrželi pochvalu za rychlé obsloužení stroje....

12.6.1927 - konala se slavnost na Babí 40-ti letého trvání sboru spojené s požárním cvičením. Náš sbor se zúčastnil s 11 muži, se stříkačkou a menšími stroji - kadečkou a stříkačkou na trakaři. Další cvičení ve Velkém Poříčí, Slaném, župní v Malé Čermné, na Kramolně.....
3.7. koupil si náš hasičský sbor motorovou stříkačku se 40 metry hadic za 35.000 korun od firmy Smekal - Smíchov.  Peníze půjčili jednotlivci, záruku převzala obec. 16.9. dokoupen dvoukolový naviják pro 300 metrů hadic za 6.100 korun...

17. června 1928 - byl na Pavlišově pořádán župní sjezd, kde měl premiéru i nový motorový stroj.

pavlišovské ženy při obsluze účastníků župy

slavnostně ozdobená škola

účastníci sjezdu župy u rybníčka na náměstíčku


Roku 1933 - 50 let vzniku hasického sboru - začala stavba hasičského skladiště, dnešní hasičské zbrojnice, výkupem chalupy č. 30.
4.června byla současně slavnostně hasičská zbrojnice předána veřejnosti. Na pozemku Josefa Habra č.46 a Jana Zeleného č.16 se konalo velké hasičské cvičení na téma " dříve a dnes"....hasičské cvičení


hasičské cvičení


V pavlišovské hasické kronice nejsou žádné záznamy z doby okupace z Protektorátu Čech a Moravy z let 1934 až 1948. Ani posléze od roku 1949 do roku 1954....

Pamětní knihu pavlišovského hasičského sboru, zvanou Pamětnice  založil řídící učitel na Pavlišově Jan Rykr. Byl členem a vzdělavatelem sboru, později i župy a posléze celého kraje. Při zápisech do Pamětnice zůstalo více listů prázdných, určených snad k pozdějšímu doplnění. K tomu už však nikdy nedošlo a celá kniha zůstala zapomenuta. Snad i proto, že Rykr byl pověřen vyššími funkcemi a na další zápisy mu už prostě nezbývalo dostatek času. Teprve po mnoha letech byla Pamětnice nalezena mezi starými vyřazenými papíry.....V roce 1972 byl pověřen pokračovat v zápisech kroniky Pamětnice  Pavlišovský rodák Arnošt Roubal, jehož velkou snahou bylo chybějící záznamy doplnit. Našel je v I. knize protokolů, která obsahuje zápisy z let 1883 - 1933. Některé zápisy jsou neúplné, zvlášt z prvních let, ale přesto nám poskytují bohatý obraz od založení sboru v roce 1883 až do roku 1933, tedy po dobu působení sboru - 50. let.
Po II. knize protokolů  z let 1934 až 1954 je však všechno pátrání marné, nelze ji nijak získat, protože se nikdy nenašla. Bylo to v době druhé světové války a následného osídlování pohraničí, v době, kdy se stavějí obranné kryty, je mobilizace, rozbití státu a posléze okupace. Následovalo zatýkání, do koncentračních táborů jsou odvlečeni i členové zemské hasičské jednoty, je zatčen i náš člen Rudolf Kaválek, toho času velitel okresní hasičské jednoty. Sbor přestává být dobrovolným spolkem a je pod diktátem......Po skončení války odchází několik našich členů do pohraničí. Ale i tam zůstávají věrni hasičské myšlence a zakládají hasičské sbory a stávají se i aktivními funkcionáři. Škoda jen, že už není  II. kniha protokolů, jistě bychom víc věděli o činnosti sboru z oněch rušných let......
III. kniha protokolů  neboli zápisů o činnosti sboru, začíná zápisem ze dne 24. ledna 1955. Od tohoto data zase ožívá i naše kronika Pamětnice a vypráví nám o činnosti sboru do dnešního data....

24.1.1955 - přejmenování hasického sboru na svaz požární ochrany. 17.12. dodána malá přenosná motorová stříkačka. Žáci nacvičují soutěž - okresní kolo ve Velkém Poříčí...

19.června 1957 - okresní kolo soutěžě v Bělovsi - 1. místo

1.června 1958 - byl v Náchodě pořádán Den mladých požárníků, 8. června celostátní soutěž požárníků v Horní Radechové - 2. místo. Byla podána žádost na ONV o výměnu auta "Valter"...

21.6.1959 - okresní soutěž požárních družstev v Dolní Radechové - 1. místo. 5.7. krajská soutěž v Hradci Králové, muži  5. místo...

1960 - 1962 -  dochází ke krizi v naší SPO, rezignace velitele sboru Antonína Kaválka z č. 83, sbor je několik měsíců bez velitele...
V roce 1961 je zvolen předsedou Rudolf Rýdl, velitelem Antonín Kaválek z č. 56.
25.3.1962 je krize překonána, hasiči opět stojí na předním místě v okrsku. Složka SPO v naší obci je opět na výši, požárníci hýbou děním v naší obci...

1965 - 1969 - velké zvýšení činnosti SPO, pravidelná cvičení sboru doma i celé řady soutěží, pořádají se i jiné různé akce. Tajné výlety, taneční zábavy o poutích, posvíceních, plesy SPO. Projevuje se i stálá péče o dobrý stav hasícího nářadí, strojů i budovy zbrojnice. Sbor vykazuje každým rokem značný počet brigádnických hodin, věnovaným na zvelebení obce....

3.března 1973 - požár stohu slámy nedaleko kravína JZD, likvidace se zúčastnilo 24 členů + sbory z Náchoda, Bělovse a Babí. Při požáru bylo použito 20 dílů hadic B a 2 díly hadic C. Dodávka vody byla zajištěna z požární nádrže až k místu požáru.
Rok s velikým nedostatkem vody. Z okresních vodovodů a kanalizací /OVAK/ vypůjčena cisterna, s níž se dovážela voda z hydrantu na Babím, pro občany, kteří si docházeli s kbelíky k cisterně. Část členů NV se pokoušela najít vodní zdroj pro obecní vodovod. Byla prohloubena studánka v lese na Vrchách, kam v dobách sucha pro vodu jezdili už naši předkové...
14.12. - Slavnostní výroční členská schůze k 90. výročí založení sboru....

1. dubna 1974 - požár v chalupě č. 27 u Dušků, přímo proti zbrojnici. O likvidaci se podstatně zasloužili požárníci z Náchoda. Spáleniště bylo později odklizeno a tak i uvolněn příjezd k nově vybudované požární nádrži....Dokončena úprava hřiště, bylo provedeno zatravnění a osázeno malými břízkami. Byly dokončeny práce po vybudované kanalizaci, vybudovány chodníky z nových dlaždic. Byla zahájena i generální oprava hřbitova, která spočívala ve vybudování dlážděné cesty, opravě márnice s obřadní síní a osázením růží a tújí. Na všech těchto akcích měli lví podíl požárníci, kteří vždy stáli v popředí celého dění v obci. Jim patří největší dík, navždy zůstanou stopy jejich práce pro další generace....

16.11.1976 - 1977-  roky výstavby vodovodu v obci
nadměrně suchý rok, studny jsou bez vody, travní porosty suché jako step....
volby do MNV Pavlišov:  předseda:   Antonín Kaválek č.50
                                        tajemník:    Josef Litoš č. 16
                                        členové rady:  Jirásek Rudolf č.82, Ryšavý Jiří č.33, Bartoš Jiří č.12      
                                        převážná část členů SPO. 
Jak důležitá je akce vodovod pro naši obec, vědělo již naše obecní zastupitelstvo před první světovou válkou a jednalo o zřízení vodovodu ze studánky na Vrchách, kam se pro vodu jezdilo v době sucha povozy i trakary. Výstavba vodovodu a hlavně jeho schválení v roce 1975 bylo hlavní zásluhou tehdejšího mladého předsedy SPO a také předsedy MNV Antonína Kaválka č.50, který pochopil, co znamená pro obec voda. To, že dal do plánu MNV výstavbu vodovodu a že dokázal přesvědčit občany, aby dali pro ten účel - svoji práci. Vydatně mu v tom pomáhal jeho tajemník Josef Litoš č.16. Největší podporu měl právě u požárníků, kteří se jednomyslně postavili do čela celé akce. Na všech akcích se požárníci  výrazně řadili na přední místa, byli u každé práce. Protože dostatek vody jim umožmil nejen rychlý a účinný zásah při případném vzniku požáru, ale také ke zvelebení obce. Zvlášt bylo třeba chválit i požárníky- důchodce, kteří se také plně zapojili do celé akce. Bylo vytvořeno pro svoji dobu monumentální dílo, které nemělo obdoby a do kterého se ruku v ruce zapojili všichni obyvatelé naší krásné obce....Vše bylo zapsáno v Pamětnici, aby příští generace četly a pochopily, že jen díky nesmírnému pracovnímu úsilí všech obyvatel se v poměrně krátkém čase dokázalo provést kanalizaci, vybudovat chodníky, položit vodovodní roury a ještě k tomu úpravu hřbitova. Jak jednoduché je dnes o tom psát, ale jak těžké bylo v té době všechny provedené práce uskutečnit. Jen pro úplnost: MNV zajistil pracovní povinnost 30 brigádnických hodin na každé č.p. v roce 1976 a dalších 30 hodin v roce 1977, které však byly mnohonásobně překročeny další brigádnickou pomocí požárníků. Pracující občané, kteří přijížděli z ranní směny, začínali práce od 15.30 hod. do 19.hod, ostatní, zvlášť důchodci, dle potřeby po celý den. Ke konci roku velké dílo přikryl sníh, na hořejším konci obce se vysoko vznáší lesklá, baňatá kopule vodojemu. Pýcha a symbol Pavlišova.

21.1.1985 - schůze požárních kronikářů v Náchodě, kde byla vyzdvihnuta příkladná činnost předešlých generací našeho sboru, který patřil k předním požárním sborům na náchodsku.

1986 -  tento rok bylo provedeno sloučení Pavlišova k Náchodu, bývalí pracovníci NV, kteří se zasloužili o velká díla, se zřekli působení ve funkci ZOSPO a OV. Nutno vyzvednout naši SPO, která se stala organizátorem všech akcí v naší obci...
květen - okrsková soutěž v Borové, ženy obsadily 3. místo, muži na 4. místě....
červen - tajný výlet, dětský den, družstvo žen postoupilo do okresní soutěže....
červenec - při soutěži, kdy slavila ZOSPO Borová 100 let, obsadili naši muži 4. místo...
srpen - soutěž na Kramolně, ženy 2. místo, muži 4. místo.......
                                  
celý náš soutěžní tým z Borové z roku 1986
soutěžní tým žen z Borové z roku 1986
  zleva vzadu stojící: Jana Lemerová, Ilona Zikmundová, Magda Dománová, Marcela Kubečková
dole zleva: Jája Litošová, Ivana Vítková, Maruška Saidlová, malá Marcelka Kubečková a Květa Martinová
úplně vlevo: malá Petruška Šimková
                                                                             
1989 -   MěV SPO poděkoval ZO SPO Pavlišov za uspořádání okrskové soutěže a za sportovní akce s dětmi na Babí, Adršpachu a Nového Hrádku. Pamětní listy k 105. založení PO byly předány A. Habrovi st., R. Rýdlovi, R. Jiráskovi a J. Brahovi.......

1991 -  organizace byla přejmenovaná na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Základní organizace na Sbor dobrovolných hasičů. V hasické terminologii byly vypuštěny krajské výbory a oslovení bratři a sestry. Byl ustanoven nový znak a nová vlajka. V únoru proběhlo školení velitelů, v květnu zkouška sirén. Červen byl ve znamení soutěže ve druhém kole okresu v Novém Městě nad Metují. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - požárním útoku a štafetě 4 x 100 m. V srpnu účast pro nás v netradiční soutěži 24. ročníku memoriálu Jana Suka v Rýmařově. Z kulturních akcí mimo plesu a tanečních zábav byl zájezd na hory a tajný výlet, pořádaný společně se sborem z Horní Radechové, na Hořičky....

1992 -  během roku bylo sestaveno soutěžní družstvo, které se zúčastnilo soutěže ve Velké Jesenici. Účast byla i na okresní soutěži v Náchodě a v říjnu v Hradci Králové. V plánu práce údržba požární zbrojnice, techniky a vodních zdrojů, dokončení WC na hřišti a práce s mládeží. V tomto roce Robur a RTO najezdily bez větších problémů 16 315 km. O jejich údržbu se vzorně staral R. Jirásek a řidiči Ryšavý, Šimek, Kubeček a Martin.....

1993 -  110 let založení SDH na Pavlišově. V říjnu proběhly oslavy výročí 110 let založení sboru. Byla slavnostní schůze, kde v referátech byla připomenuta historie od založení sboru v roce 1883 po dnešní dobu. Dále byly uspořádány hry a soutěže pro děti. V průběhu roku byla provedena údržba vodních zdrojů, vyčištění vodní nádrže, dokončena klubovna a WC na hřišti. Nejvíc se o tyto akce zasloužil R. Jirásek a V. Lemera....

1996 -   koncem února se výhodně podařilo vybavení klubovny novou kuchynskou linkou, výčepním pultem, mycím dřezem a průtokovým ohřívačem vody. Předtím bylo nutné provést úpravu elektrické instalace, nátěry, vybílení, nalepení kachliček a za sponzorování Jiřího Kaválka instalovat rozvod vody. Mimo vlastní hasičské byla i účast soutěže vesnických sportovců v okrese Náchod. Protože u nás není TJ, organizujeme tuto činnost jako jediná organizace SPO mezi vesnickými TJ v okrese Náchod. Na červnovém zasedání Mě zastupitelstva byl odsouhlasen dlouhodobý a bezplatný pronájem sportovního areálu včetně klubovny na dobu 30. let SDH Pavlišov.....

1998 -  zásahová jednotka se pod vedením odborníka ze záchranného hasičského sboru připravovala na složení zkoušek z odbornosti. V červnu 9 členů zkoužky úspěšně složilo. Byla provedena oprava stříkačky PS-12. Soutěžní družstvo se v Horní Radechové umístilo v okrskové soutěži na 6. místě. Zúčastnilo se i soutěže "O pohár starosty" na Slavíkově. V září vyvrcholily oslavy 115. výročí založení sboru....

2000 -  Nastupujeme do nového tisíciletí, jaké bude....
k 29.12. je stav 66 členů, z toho 36 mužů, 16 žen a 14 dětí. Začala cvičit opět mládež - jedno družstvo mladších a jedno starších žáků. V únoru byly vyřízeny podklady pro začlenění do zásahové jednotky a techniky do integrovaného náchodského systému. Začátkem dubna proběhlo školení velitelů  a strojníků, pálení čariodějnic a postavení májky. Proběhla i brigáda na úklid posypového materiálu, odvoz železného šrotu, úklid klubovny a hřiště. Květen byl ve znamení nácviku soutěžního družstva, v červnu účast na soutěžích na Lipím a Vysokově. Pokračují práce na Roburu - instalace majáčku, úprava interiéru a celková kontrola vozidla.....

2001 -  stav členské základny je 70 členů /39 mužů, 17 žen, 14 dětí /. V lednu byla provedena kontrola výstroje a majetku, v únoru se naši zástupci zúčastnili okrskové valné hromady a zchůzky mladých hasičů v Náchodě v hotelu Hron. Mladí hasiči odvedli pěkný výkon na okresním kole v Josefově, kde získali 5. místo, v okrskové soutěži ve Vysokově, na Lipím " O pohár starosty" skončili muži na 2. a 5. místě ženy na 2. místě. Dále byla brigáda na vyčištění požární nádrže, úklid okolí obce, sběr starého železa a dskoušení funkčnosti nádrže pro požární sport. Velitelé a strojníci se zúčastnili školení ve Velkém Poříčí....


2002 -  stav členské základny je 70 členů, z toho 39 mužů, 17 žen a 14 dětí. Duben byl ve znamení úklidu obce a jejího okolí, úklidu četných skládek, uskutečněn sběr starého železa. Do klubovny byly zakoupeny kamna, čtyři venkovní sedací soupravy včetně slunečníků. Na nově zrekonstruované kapli je nutná oprava omítky. Letní dětský tábor ve Slatině...Okrsková soutěž na Vysokově, Lipím / 3. místo /.V září okrsková cvičení v České Čermné. Naše účast byla i na soutěži Radechovský kopeček. Okresní kolo v Josefově- 5. místo.....

2003 -  členská základna má základ 65 členů, 41 mužů, 17 žen a 7 dětí. Lednová členská zchůze kladla důraz na plánovanou opravu střešní krytiny klubovny na hřišti a na oslavy 120 let založení SDH Pavlišov. Na jaře bylo opět provedeno vyčištění vodní nádrže, úklid obce a okolí, sběr starého železa, položena dlažba v klubovně, výměna krytiny na klubovně a WC. Účast byla i na okrskových soutěžích na Dobrošově, na Lipím, na Vysokově, poháru na Lhotkách. Naše technika byla na prověrce v Bražci, byla provedena i technická prohlídka našeho starého roburu....

2004 -  výbor SDH Pavlišov:
stav členské základny je 52 členů, z toho 38 mužů a 14 žen. Tento velký úbytek je způsoben nezaregistrováním mládeže, která postupně přichází mezi dospělé hasiče. V červnu provedeno odizolování obvodového zdiva hasické zbrojnice, dále se nemohlo pokračovat- město Náchod pozastavilo dotace. Ty byly obnoveny koncem roku. V říjnu se dostala k užívání elektrocentrála, na okrsek se předaly podklady k zaregistrování přívěsu ke stříkačce PS-12. Přivezen starší mikrobus Ikarus, na kterém začala generální oprava. Zazimování hasické techniky, uložení výzbroje a výstroje. Provedeno doškolení asistenčních hlídek, proběhlo školení velitelů a strojníků, samaritánů a shromáždění starostů.....

2005 -  základna má 50 členů, 38 mužů a 12 žen. Duben byl opět ve znamení úklidu obce a jejího okolí od odpadků a černých skládek. Bylo provedeno vyčištění vodní nádrže a sběr starého železa. Na hřišti pálení čarodějnic a stavba májky. V květnu okrsková soutěž v Bělovsi. V červnu byla provedena brigáda v hasické zbrojnici, při které byla pomocí vzduchové zbíječky odstraněná betonová podlaha včetně podloží. Část podloží bylo vyvezeno do areálu hřiště na dorovnání břehu. Bylo odstraněno asi 30 m3 zeminy. MÚ Náchod odsouhlasilo položení nové podlahy v hasičské zbrojnici firmě, která zakázku velmi dobře provedla. Byly dokončeny práce na místní kapli a posazení poutače v našem katastru.....

2006  -  stav členské základny je 53 členů, z toho 40 mužů a 15 žen. V březnu příprava techniky, výzbroje a výstroje na soutěže. Duben je opět ve znamení úklidu obce a okolí. Sběr starého železa, pálení čarodějnic, stavění májky. V květnu účast na okrskové soutěži v České Čermné a tradičního Radechovského kopečku - 2.místo. Dále byly předány požadavky na doplnění výzbroje a výstroje. V červnu nátěr podlahy ve zbrojnici, výměna střešní krytiny na skládku u zbrojnice.V listopadu provedena rekonstrukce elektroinstalace v hasičské zbrojnici. Povedlo se zazimování techniky, uložení výzbroje a výstroje, provedena inventarizace majetku. Příští rok je třeba mimo jiné pokračovat na opravě hasické zbrojnice a mikrobusu.....

2007 - 2011-  doplním

2011 -   pavlišovská filipojakubská noc - slet čarodějnic - splnění všech přání....
Letos už potřetí se obyvatelé Pavlišova společně se svými dětmi sešli v podvečer 30.4. na návsi, aby tam společně ozdobili májku - tradiční symbol jara... Následoval čerodějný průvod v maskách na místní hřiště, kde si děti užívaly soutěží a saldkých odměn. Na závěr byla samozřejmě upálena i nejedna čarodějnice a nechybělo ani opékání špekáčků...Děkujeme hlavně přírodě, že nás ušetřila tento večer deště, SDH Pavlišov za finanční podporu i přípravu ohně a všem ochotným rodičům za pomoc se soutěžemi i občerstvením... Je to prima akce, na který se těšíme každý rok....

Pavlišovské hřiště na obrázcích..........
hasičská klubovna na hřišti

dětský koutek na hřišti

klubovna na hřišti

dětský koutek

soutěžní prolézačky

soutěžní kladiny

naše hřiště
kouteček pro děti


naše hřiště
Stav členské základny je k 29.12.2011 je celkem 45 členů, z toho 29 mužů a 16 žen...Výbor se scházel pravidelně 1x za měsíc. Nutno podotknout, že účast byla velice slabá...


Plnění úkolů 2011:  od začátku roku jsme pokračovali na opravě mikrobusu Ikarus, kde jsme odpracovali velice málo hodin. V dubnu byl proveden sběr železného šrotu a úklid černých skládek v okolí vesnice. Na hřišti se sešla brigáda zaměřena na úklid okolí hřiště. Také byly dokončeny práce na památníčku Josefa krapky Náchodského...Také byly v průběhu celého roku zajištěny akce, které SDH pořádá již pravidelně:
- dětský karneval
-pálení čarodějnic
-stavění májky
-dětský den
-pentanque pro děti a dospělé
-mikulášská besítka
-strojení vánočního stromu
Při této příležitosti patří velké poděkování Lence Mrštinové a Markétě Polákové, které pečlivě připravují a organizují dětské akce. Je třeba si uvědomit, že děti jsou bidoucnost našeho hasičského sboru. Paní Mrštinové je třeba také poděkovat za velmi dobré vedení a správu hřiště...Po celý rok také probíhaly brigády na zvelebení obce pod vedením pana Kasnara, kde se odparacovalo celkem 250 hodin. V rámci těchto prací se seče hřiště a ostatní veřejné prostory, úklid a údržba požární zbrojnice a jiné... Co se týče úkolů do příštího roku, rádi bychom se více věnovali prezentaci naší vesnice a také sboru na webových stránkách...Webové stránky jsou na adrese http://www.sdhpavlisov.blogspot.com/ a nebo pod vyhledávačem google jednoduše hasiči pavlišov. Kontakt Jája Litošová....Dále bychom se i nadále věnovali úklidu okolí vesnice a obecně zpříjemění života na Pavlišově...A samotřejmě chceme i v budoucnu pořádat akce pro děti a věnovat se hasičině - tedy zůčasňovat se soutěží a akcí s okolními sbory...Věřím, bude náš sbor fungovat i v dalších letech alespoň tak, jako dosud. I když je i nadále co vylepšovat, tak v dnešní době je tato dobrovolná práce velmi ceněná...Velký dík patří těm, kteří se aktivně účastní našich prací....

29.12.2011 výroční schůze, které se zůčasnilo 25 členů a dva hosté... nejprve bylo uctění památky zesnulých povstáním, dále volba volební a návrhové komise...na programu jednání byla zpráva o činnosti za rok 2011, revizní zpráva o vedení dokumentace a hospodaření SDH /pan Kasnar/, dále příspěvek velitele SDH Pavlišov /M. Kubeček/, volba delegátů na okrskovou konferenci....

V uplynulém roce 2011 pořádali hasiči Pavlišov tyto akce: dětský karneval,čarodějnice, dětský den a mikulášskou besítku. Na všech těchto akcích byla účast 30 - 50 dětí s rodiči. Veškeré akce financoval SDH Pavlišov, pan Sedláček příspěvky z plesů a zábav + dobrovolné příspěvky občanů Pavlišova. Dětský den byl již z části financován i formou grantu z MÚ Náchod. I v příštím roce plánujeme obdobné akce, přičemž máme opět zažádáno na MÚ o finanční podporu - zatím byl schválen jen příspěvěk na dětský den...